கொங்கு கவுண்டர்

கடவுளை கண்டவரும் இல்லை வேட்டுவ கவுண்டரை வென்றவரும் இல்லை

Sunday, April 1, 2018

3 வது மாநில மாநாடு

கொங்கு நாட்டின் பூர்வ குடிமக்களின் முத்தான 3வது மாநில மாநாடு
   கவுண்டர் இனமே ஆர்பரித்து வா ! அரசியல் களம் கான பாய்ந்து வா!